ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จุดเด่นของการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA

  1. บริการออกใบรับรองฯ ของ TDID ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล ISO27001 และ Webtrust for CA เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ใบรับรองฯ จาก TDID CA มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และปลอดภัย ในระดับเดียวกับ CA สากลทั่วโลก
  2. TDID เป็น CA รายแรกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้อยู่ภายใต้ Thailand National Root CA และได้รับความเชื่อถือ(Trust) จากโปรแกรมต่างๆ เช่น IE Browser, Google Chrome ฯลฯ
  3. TDID มีโปรแกรมอำนวยความปลอดภัยสำหรับให้ผู้ใช้บริการสร้างและจัดเก็บกุญแจส่วนตัว (Private Key ถือเป็นความลับสุดยอดไว้ที่ตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผู้ใดอื่นล่วงรู้กุญแจส่วนตัว อันหมายถึงการไม่สามารถปลอมแปลงลายมือชื่อดิจิทัลของเราได้
  4. ผู้ใช้บริการสามารถสร้างใบคำขอใบรับรองฯ และรับใบรับรองฯได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา ทั้งนี้ ก่อนใบรับรองฯหมดอายุ ผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้มาขอใหม่ ป้องกันปัญหาการใช้งานหยุดชะงั

ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็น หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 3,000 บาท

2 ปี : 5,000 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  3.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคล (Enterprise User Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี และ 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,500 บาท

2 ปี : 2,500 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  3.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทเว็บไซต์ (SSL Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของ Web Server โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี 

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 14,500 บาท

2 ปี : 27,500 บาท

คุณสมบัติ

Encryption strength : 40-256 bit

Browser ที่รองรับ : สามารถใช้งานได้กับทุก Browser

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

ในนามบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)แสดงสถานที่พำนักในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ขอใช้บริการ

ในนามนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  4.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  4.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางเครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ (Router) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,500 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

กรณีบุคคลเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)แสดงสถานที่พำนักในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  4.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  4.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทบุคคล (Personal Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้บุคคลหรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษา ความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,000 บาท

2 ปี : 2,000 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)แสดงสถานที่พำนักในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง