ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จุดเด่นของการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA

  1. บริการออกใบรับรองฯ ของ TDID ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล ISO27001 และ Webtrust for CA เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ใบรับรองฯ จาก TDID CA มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และปลอดภัย ในระดับเดียวกับ CA สากลทั่วโลก
  2. TDID เป็น CA รายแรกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้อยู่ภายใต้ Thailand National Root CA และได้รับความเชื่อถือ(Trust) จากโปรแกรมต่างๆ เช่น IE Browser, Google Chrome ฯลฯ
  3. TDID มีโปรแกรมอำนวยความปลอดภัยสำหรับให้ผู้ใช้บริการสร้างและจัดเก็บกุญแจส่วนตัว (Private Key ถือเป็นความลับสุดยอดไว้ที่ตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผู้ใดอื่นล่วงรู้กุญแจส่วนตัว อันหมายถึงการไม่สามารถปลอมแปลงลายมือชื่อดิจิทัลของเราได้
  4. ผู้ใช้บริการสามารถสร้างใบคำขอใบรับรองฯ และรับใบรับรองฯได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา ทั้งนี้ ก่อนใบรับรองฯหมดอายุ ผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้มาขอใหม่ ป้องกันปัญหาการใช้งานหยุดชะงั

ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็น หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 3,000 บาท

2 ปี : 5,000 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  3.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคล (Enterprise User Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี และ 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,500 บาท

2 ปี : 2,500 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  3.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทเว็บไซต์ (TLS/SSL Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของ Web Server โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานแบบ 1 ปี 

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 14,500 บาท

คุณสมบัติ

Encryption strength : 40-256 bit

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

ในนามนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  4.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  4.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางเครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ (Router) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,500 บาท

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

กรณีบุคคลเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)แสดงสถานที่พำนักในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน(3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

  4.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ

  4.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทบุคคล (Personal Certificate)

        ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้บุคคลหรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษา ความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี และ 2 ปี

ราคา
คุณสมบัติ
หลักฐานประกอบ
ราคา

1 ปี : 1,000 บาท

2 ปี : 2,000 บาท

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป
สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 10 ใบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-0290290 กด 4 หรือ Email: support@thaidigitalid.com เพื่อขอรับใบเสนอราคาในอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

บริการดูแลหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)

เวลาดำเนินการ : 1-2 วันทำการ

การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (60,30 วัน)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง