วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของ TDID คือ

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี เป็นผู้นำในการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยร่วมกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองทุกความต้องการด้วยบริการที่ครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ

 

พันธกิจ (Mission) ของ TDID คือ

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีโลกทัศน์กว้างไกล พร้อมสร้างเสริมจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  3. บริหารจัดการตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยอย่างมีประสิทธภาพ เป็นที่เชื่อถือได้และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันโลก
  4. ใส่ใจกับทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการโดยยึดหลักจรรยาบรรณที่ดี มีความซื่อตรง และตอบสนองด้วยความรวดเร็วเสมอ