ซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล

        เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากการสนองประโยชน์ ทั้งในด้านการใช้งาน การรับส่ง และการจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเอกสารในรูปแบบกระดาษ แต่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำหรือแปลงขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ก็อาจถูกคุกคามได้ในหลายรูปแบบเช่นกัน เช่น การเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล การปฏิเสธความรับผิดในการทำธุรกรรม เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่สามารถระบุและยืนยันตัวตนเจ้าของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งการใช้ “ลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signature)” จัดเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PDF DigSig

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศมากว่า 15 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PDF DigSig ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signing) ให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF

        ซอฟต์แวร์ PDF DigSig ทำงานร่วมกับคู่กุญแจแบบอสมมาตร(Asymmetric Key) ตามมาตรฐาน PKCS#11 และใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA ที่จัดเก็บในอุปกรณ์ Hardware Security Module – HSM หรือ Token ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆภายในได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายผ่าน GUI (Graphic User Interface) และรองรับการประมวลผล(ลงลายมือชื่อดิจิทัล) ทั้งในโหมดการทำงานแบบธรรมดา (Manual mode) และแบบอัตโนมัติ (Automatic mode) ได้

        เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการลงลายมือชื่อดิจิทัลเป็นหลัก จึงสามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิทัลได้หลากหลายตามความต้องการ อาทิเช่น การกำหนดตำแหน่งของลายมือชื่อดิจิทัลได้อย่างอิสระ การเพิ่มเติมข้อความพิเศษ การลงเวลาดิจิทัล (Digital Timestamp) การระบุสถานที่และระบุเหตุผลในการลงลายมือชื่อฯ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานในรูปแบบ Windows Service ซึ่งสามารถประยุกต์เพื่อใช้งาน Failover Cluster ได้อีกด้วย