บริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) ให้ลูกค้าแบบครบวงจร

        เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากการสนองประโยชน์ ทั้งในด้านการใช้งาน การรับส่ง และการจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเอกสารในรูปแบบกระดาษ แต่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำหรือแปลงขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ก็อาจถูกคุกคามได้ในหลายรูปแบบเช่นกัน เช่น การเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล การปฏิเสธความรับผิดในการทำธุรกรรม เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่สามารถระบุและยืนยันตัวตนเจ้าของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งการใช้ "ลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signature)" จัดเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกี่ยวกับบริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) ให้ลูกค้าแบบครบวงจร

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศมากว่า 15 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน จึงได้บริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาตรฐานจาก TDID ติดตั้งระบบฯ ณ ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของ TDID พร้อมบริหารจัดการระบบฯให้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001 เพื่อช่วยองค์กรลูกค้าลดระยะเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย และตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งมวล ในการบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลในระยะยาว

      บริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) ให้ลูกค้าแบบครบวงจรดังกล่าวทำงานร่วมกับคู่กุญแจแบบอสมมาตร (Asymmetric Key) ตามมาตรฐาน PKCS#11 และใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA ที่จัดเก็บในอุปกรณ์ Hardware Security Module - HSM เพื่อใช้ปกป้องคู่กุญแจของลูกค้าผู้ใช้บริการให้เป็นความลับตลอดเวลา

 

จุดเด่นของการให้บริการของ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

  • ช่วยองค์กรตัดภาระงานดูแลระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถมุ่งปฏิบัติงานหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • TDID บริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ISO 27001
  • ประหยัดจำนวนเงินลงทุนและเวลาในการ Implement ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลขององค์กรลง
  • ไม่เป็นภาระผูกพันองค์กรในการดูแลระบบในระยะยาว หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอื่นในอนาคต สามารถทำได้ทันที
  • บริการลงลายมือชื่อดิจิทัลสามารถรองรับการขยายตัวของ Transaction ได้จำนวนมาก และยังรองรับการทำงานได้แบบ 24x7 จากการใช้ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลัก (DC) และสำรอง (DR) ที่ได้มาตรฐานสากล