โครงการ Secure Email

        ปัจจุบันนี้การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (Email) กลายเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสารของบุคคลและองค์กรต่างๆทั่วโลก เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยแต่ละวันเราจำเป็นต้องใช้งานอีเมล์ ในการรับและส่งข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆมากมาย ด้วยการระบุชื่ออีเมล์ของผู้รับเราจึงสามารถส่งอีเมล์บุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของอีเมล์นั้นๆได้ โดยเมื่อผู้รับเปิดอ่านอีเมล์ก็จะแสดงชื่อของผู้ส่งและเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆในอีเมล์ฉบับนั้น ด้วยความสะดวกสบายดังกล่าวการติดต่อสื่อสารขององค์กรในปัจจุบันหลายองค์กร จึงใช้อีเมล์เป็นช่องทางหลักๆในการติดต่อสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลสำคัญทางการค้าระหว่างกันกับคู่ค้าของตน จากการใช้งานที่แพร่หลาย ประกอบกับความสำคัญในการใช้งาน จึงทำให้ผู้ไม่หวังดีเกิดขึ้นด้วยการปลอมแปลงชื่อผู้ส่งอีเมล์ของบุคคลอื่นหรือองค์กรต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จขึ้นและทำให้ผู้รับได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิด

        การปลอมแปลงอีเมล์หรือที่เราเรียกกันว่า Spoof Email หรือ Phishing นั้นเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมล์เหล่านี้มักจะเป็นการแอบอ้างว่าส่งมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียง โดยส่วนมากจะส่งให้ผู้รับที่เป็นผู้ใช้งานหรือบริษัทคู่ค้า ตอบข้อมูลที่สำคัญหรือแม้กระทั้งให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีที่แอบอ้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือบริษัทคู่ค้าของเราโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณะขององค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของอีเมล์อีกด้วย

        จากความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าว บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited หรือ PTTgc ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานอีเมล์ จึงต้องการสิ่งที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ส่งอีเมล์ได้ (Digital ID for secure Email) เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบอีเมล์ของบริษัทฯ  โดยที่ผู้รับจากภายในและภายนอกบริษัท สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ส่งเป็นผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงอยู่ในบริษัทฯ โครงการความร่วมมือระหว่าง PTTgc และ TDID นี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ด้วยการนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ที่ใช้งานควบคู่ไปกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) มาประยุกต์ใช้รักษาความปลอดภัยในการใช้งานอีเมล์ ทั้งนี้บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ จะทำหน้าที่ออกใบรับรองฯยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอีเมล์ให้แก่พนักงานของบริษัท PTTgc เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการทำงานด้วยความปลอดภัย