โครงการ e-TaxInvoice

        กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการ จัดทำใบรับ/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค้าและการให้บริการทุกครั้งเมื่อมีการชำระเงิน สำหรับใบรับ หรือเมื่อมีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น สำหรับใบกำกับภาษี พร้อมทั้งต้องส่งมอบต้นฉบับใบรับ/ใบกำกับภาษีนั้นในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบการใช้ใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีประวัติการเสียภาษีที่ดี สามารถจัดทำใบรับ/ใบกำกับภาษีในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษส่งให้คู่ค้าของตนได้ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

        ทั้งนี้ ระบบการใช้ใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ต้องใช้งานร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จากหน่วยงานออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA) เพื่อใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สำหรับรับรองความถูกต้องของข้อมูลใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยืนยันตัวตนขององค์กรผู้ออกใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน