บริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบ CA ให้ลูกค้าแบบครบวงจร

        บริการออกแบบ พัฒนา และจัดสร้างระบบ CA ของลูกค้า โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ CA มาตรฐานจาก TDID ติดตั้งระบบฯ ณ ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของ TDID พร้อมบริหารจัดการระบบ CA ให้ตามมาตรฐานความปลอดภัย WebTrust for CA และ ISO 27001 เพื่อช่วยองค์กรลูกค้าลดระยะเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย และตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งมวล ในการบริหารจัดการระบบ CA ในระยะยาว ไว้สำหรับออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรตน ปัจจุบัน บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ให้บริการจัดตั้งและบริหารจัดการระบบ CA แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ คือ

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ซีเอ (The Bank of Thailand CA) ในสังกัดของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อออกใบรับรองฯ สำหรับนำไปใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Imaged Cheque Clearing and Archive System – ICAS)ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารสมาชิก รวมถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นในกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. สมาคมธนาคารไทย รูท ซีเอ (Thai Bank Chip Card Root CA) ในสังกัดของสมาคมธนาคารไทย เพื่อออกใบรับรองฯ สำหรับรับรอง CA ของธนาคารผู้ออกชิปการ์ดเพื่อใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในชิปการ์ดที่ออกโดยธนาคาร สืบเนื่องมาจากที่สมาคมธนาคารไทยได้ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบของบัตร ATM จากแบบแถบแม่เหล็กไปเป็นแบบชิปการ์ด

3. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ซีเอ (NITMX CA) ในสังกัดของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด เพื่อออกใบรับรองฯ สำหรับนำไปใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบการโอนเงินและการถอนเงิน ครั้งละรายการ (Single Payment System) และระบบการโอนเงินรายย่อย ครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment System) ในภาคการเงินของประเทศ

4. พีซีซี ซีเอ (PCC CA) ในสังกัดของบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด เพื่อออกใบรับรองฯ สำหรับนำไปใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบการบริหารจัดการเครื่อง ATM และข้อมูลของรายการ ATM ในภาคการเงินของประเทศ

จุดเด่นของการให้บริการของ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

  • ช่วยองค์กรตัดภาระงานดูแล CA เพื่อให้สามารถมุ่งปฏิบัติงานหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • TDID บริหารจัดการระบบ CA ให้องค์กรลูกค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล WebTrust for CAs และ ISO 27001
  • ประหยัดจำนวนเงินลงทุน และเวลาในการ Implement ระบบ CA ขององค์กรลง
  • TDID ใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูง เพื่อการดูแลระบบ CA ให้ลูกค้าตามหลักสากล
  • ไม่เป็นภาระผูกพันองค์กรในการดูแลระบบ CA ในระยะยาว หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอื่นในอนาคต สามารถทำได้ทันที