ความเป็นมาของบริษัท

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (Thai Digital ID Co.,Ltd. – TDID) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีการสร้างกุญแจหลักคู่แรก (Root Key Generation) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 ในครั้งนั้นได้มีการจัดพิธีการ Root Key Generation Ceremony ขึ้น โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน จากองค์กร และ สถาบันจากทางภาครัฐ และ เอกชน ที่ได้รับความเชื่อถือ ได้แก่ ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ ตัวแทนจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบชั้นนำระดับสากล ร่วมกันเป็นสักขีพยานตลอดพิธีการ

      เนื่องจากแนวโน้มของการทำธุรกรรมต่างๆกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น และรากฐานที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกรรมออนไลน์ก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนระหว่างคู่ทำธุรกรรมทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดขึ้น

        ดังนั้น บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด จึงมุ่งทำหน้าที่วางรากฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ด้วยการให้บริการด้านใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผ่านบริการหลักดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ PKI (PKI Product)

        ในฐานะผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA (Certification Authority) ที่ใช้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ และบริหารจัดการระบบ CA ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ISO 27001 และ WebTrust for CAs บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ทำหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อรับรองตัวตนของผู้ถือใบรับรองฯสำหรับนำไปใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์แบบปลอดภัย โดยให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์ (SSL Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบุคคล (Personal Certificate)

        นอกจากนี้ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PKI มากว่า 15 ปี ได้พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้านความปลอดภัยข้อมูลในต่างประเทศ เพื่อเปิดให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ PKI (PKI Hardware) จาก SafeNet Inc. และซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล (PDF DigSig) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ ตามแบบมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีบริการหลังการขาย ทั้งการสนับสนุนข้อมูล และให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์แก่องค์กรลูกค้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของประเทศไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

 

บริการจัดตั้ง PKI (PKI Implementation Service)

        เพื่อยกระดับการให้บริการด้าน IT Security อย่างครบวงจร บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี เปิดให้บริการออกแบบ พัฒนา และจัดสร้างระบบ CA ของลูกค้า โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ CA มาตรฐานจาก TDID ติดตั้งระบบฯ ณ ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของ TDID พร้อมบริหารจัดการระบบ CA ให้ตามมาตรฐานความปลอดภัย WebTrust for CA และ ISO 27001 เพื่อช่วยองค์กรลูกค้าลดระยะเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย และตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งมวลในการบริหารจัดการระบบ CA ในระยะยาว ไว้สำหรับออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรตน

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษี (e-TaxInvoice) และบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) แบบครบวงจรตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจใช้งานเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการสนองประโยชน์ ทั้งในด้านการใช้งาน การรับส่ง และการจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเอกสารในรูปแบบกระดาษแบบเดิม

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ยังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะให้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PKI (Public Key Infrastructure) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการเสมอ