ใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001:2005 ในด้าน Certification Authority Service และ Certification Authority Hosting Service จาก BVQI (Bureau Veritas Certification) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 เพื่อให้ TDID เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1 มี.ค. 2551 - 28 ก.พ. 2554

1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2557

1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558

1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560

27 ก.พ. 2560 - 31 มี.ค. 2563

18 มิ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2566