ระบบบันทึกรายการคำขอ
@pttgc.co.th

ตั้งค่า Password สำหรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาเก็บรักษา Password ดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับการติดตั้งไฟล์ใบรับรอง